Jak zostać członkiem?

 Kto może zostać członkiem Koła Naukowego Data Science (KNDS)?

Członkiem KNDS może zostać każdy student lub doktorant Politechniki Warszawskiej zainteresowany realizacją celów KNDS.

 

Kto może zostać sympatykiem KNDS?

Sympatykiem KNDS może zostać każda osoba, która jest zainteresowana działalnością i rozwojem w KNDS.

 

Jak można zostać członkiem/sympatykiem KNDS?

Członkostwo nabywa się na mocy uchwały Zarządu po rozpatrzeniu pisemnego wniosku złożonego przez kandydata na członka/sympatyka oraz obecności kandydata na minimum 4 z 6 kolejnych spotkaniach KNDS. Pozytywne rozpatrzenie wniosku wymaga, poza obecnościami, wykazania aktywności na rzecz Koła.

 

Jakie są obowiązki bycia członkiem/sympatykiem KNDS?
  1. Przestrzegać postanowień regulaminu oraz uchwał organów KNDS.
  2. Aktywnie uczestniczyć w pracach KNDS.
  3. Uczestniczyć w spotkaniach KNDS – przynajmniej raz na cztery spotkania.